Search
Close this search box.

คู่มือวางแผนเกษียณ 101: การลงทุนเพื่อก้าวสู่สังคมสูงวัยอย่างมั่นคง | Advertorial

คู่มือวางแผนเกษียณ 101: การลงทุนเพื่อก้าวสู่สังคมสูงวัยอย่างมั่นคง | Advertorial ในยุคที่เทคโนโลยีทางการแพทย์ก้าวหน้า ประชากรส่วนใหญ่มีอายุขัยยืนยาวกว่าค่าเฉลี่ย ส่งผลให้ ‘สังคมสูงวัย (Aged Society)’ กลายเป็นรูปแบบสังคมใหม่ที่ทั่วโลกจับตามอง เมื่อเด็กเกิดน้อยกว่าคนแก่ แรงงานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจึงน้อยลง ภาครัฐขาดแคลนเงินภาษีหมุนเวียนจากคนวัยทำงานจนกระทบกับการจัดเก็บรายได้ของประเทศ ก่อให้เกิดปัญหาต่อคุณภาพชีวิตและสวัสดิการคนชราที่กลายเป็นผู้อาศัยหลัก ‘การวางแผนเกษียณ’ จึงเป็นเรื่องที่ต้องรู้ เมื่อโลกเข้าสู่วิถีใหม่ การเตรียมตัวให้พร้อมกับสังคมสูงวัยจึงเป็นสิ่งจำเป็น สังคมสูงวัยคืออะไร? องค์กรสหประชาชาติ (United Nations) ได้นิยาม ‘สังคมสูงวัย’ ว่า เป็นกลุ่มประชากรที่ไม่สามารถใช้แรงงานเพื่อสร้างรายได้ยังชีพให้ตนเองได้ โดยกำหนดสัดส่วนจากประชากรอายุ 60-65 ปีขึ้นไป แบ่งได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้ สังคมสูงวัย (Aged Society) สังคมที่มีประชากรสูงวัยมากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 7 ของจำนวนประชากรทั้งหมด สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์ (Complete Aged Society) สังคมที่มีประชากรสูงวัยมากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 14 ของจำนวนประชากรทั้งหมด สังคมสูงวัยระดับสุดยอด (Super Aged Society) สังคมที่มีประชากรสูงวัยมากกว่าหรือเท่ากับ […]