Search
Close this search box.

ถอดรหัสกลยุทธ์ความสำเร็จ ของพ่อมดวงการหุ้น ‘Warren Buffett’

Warren Buffett

เรื่องเล่าเกี่ยวกับ 6 กลยุทธ์ที่พ่อมดวงการหุ้น ‘Warren Buffett’ ใช้บริหารเวลาในชีวิต เพื่อให้ได้เรียนรู้ อ่านหนังสือ และใช้ความคิด อย่างที่ใครหลายคน ‘คิดว่าทำไม่ได้’