Search
Close this search box.

หมีขั้วโลก: นักล่าในเมืองใหญ่ ผู้ลี้ภัยจากภาวะโลกร้อน

หมีขั้วโลก ภาวะโลกร้อน

กว่า 40 ปีแล้ว ที่พวกมันไม่มาปรากฏตัวกลางเมืองซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของคน กระทั่งปีนี้…เหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้น สะท้อนว่า ‘สิ่งแวดล้อม’ และ ‘หมีขั้วโลก’ กำลังเผชิญอะไรอยู่?